Skip to content

%nbsp;

Om Avanti

Företaget startades i november 2008 och har idag tre anställda tolkar tillika delägare: Susanne Blockert, Jenny Sandström och Shahla Yousef. 

Samtliga inom företaget har teckenspråks- och dövblindtolkutbildning godkänd av TÖI.

Två av tolkarna är auktoriserade av Kammarkollegiet.

Två av tolkarna är s.k. CODA (Child Of Deaf Adult) och har teckenspråk som förstaspråk, vilket självfallet ger en alldeles särskild kompetens och kännedom om såväl teckenspråk som kultur och situation gällande personer med dövidentitet.

Avanti erbjuder en genomgående hög kvalitet och vi är angelägna om att ständigt se förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter. I kombination med detta jobbar vi kundorienterat och utvärderar regelbundet kundnöjdheten.

Vi strävar efter att följa och möta utvecklingen avseende våra klienters krav och behov vilket kräver ständigt kundfokus och kompetensutveckling.

Avanti teckenspråkstolk AB arbetar med hög etik och balanserar på ett ansvarstagande sätt klienternas behov med affärsmässighet.

 

Avantis verksamhet bedrivs i enlighet följande policydokument:

Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting inom ramen för en hälso- och sjukvårdsetisk plattform.

Värdegrund för tolkverksamheten, Södra Stockholms sjukvårdsstyrelse 2002

God Tolksed

STTF:s yrkesetiska riktlinjer

Vidare arbetar vi i enlighet med:

Miljö steg 5- miljöpolitiskt program för SLL 2007-2011.

Jämställdhetspolicy för Stockholms Läns Landsting

Sekretesslagen (1980:100) samt Sekretessförordningen (1980:657)

SOFS 2005:12